Privacy Statement Pien Support B.V.

Pien Support

Pien Support is een product van Infomedics B.V.

Infomedics B.V., statutair gevestigd te Almere (Nederland) aan de P.J. Oudweg 4, 1314 CH en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55354629

Algemene beschrijving van de dienstverlening 

Pien Support is een webapplicatie waarmee een zorgverlener de vergoedingsruimte van een patiënt bij een zorgverzekeraar kan opvragen.

Risicomanagement, kwaliteit en informatiebeveiliging

Pien Support beheert en verwerkt persoonsgegevens. Wij zijn ons er van bewust hoe belangrijk het is om zorgvuldig met data om te gaan. Om data te beschermen heeft Infomedics passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om data goed te beschermen, als bedoeld in artikel 32 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Volgens de onderstaande standaarden is Infomedics gecertificeerd:

  • Ø  ISO 27001: 2013 en NEN 7510: We hebben op basis van deze normen passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om onze organisatie en (persoons)gegevens goed te beschermen.
  • Ø  ISO 9001: 2015: De kwaliteit van ons werk is geborgd in procesbeschrijvingen en werkinstructies.
  • Ø  ISAE 3402: De belangrijkste risico’s binnen onze primaire processen en automatisering zijn benoemd en er zijn maatregelen genomen om deze risico’s te beperken.

Welke persoonsgegevens worden door Pien Support verwerkt?

Om de vergoedingsruimte bij een zorgverzekeraar op te vragen, gebruikt Pien Support alleen het patiëntnummer (dat binnen de praktijksoftware van een zorgaanbieder is aangemaakt), een geboortedatum, de behandelgegevens en een dekkingsvariant bij een zorgverzekering. Deze gegevens zijn binnen Pien Support niet naar een persoon te herleiden omdat persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats en BSN niet worden gebruikt.

Voor welk doel gebruikt Pien Support persoonsgegevens?

Met Pien Support kan een zorgaanbieder op verzoek van een patiënt de vergoedingsruimte van een patiënt opvragen bij een zorgverzekeraar.

Van wie ontvangt en aan wie verstrekt Pien Support persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het opvragen van de vergoedingsruimte van een patiënt bij een zorgverzekeraar en worden niet gedeeld met derden.

Bewaartermijn

Pien support verwijderd data direct na het opvragen van de vergoedingsruimte van een patiënt bij een zorgverzekeraar.

Pien Support neemt telefoongesprekken op voor trainings-, coaching-, en beoordelingsdoeleinden en voor het evalueren van de kwaliteit van de dienstverlening. Opgenomen telefoongesprekken worden na 3 maanden vernietigd.

Beveiliging van gegevens

Infomedics heeft, conform ISO 27001 certificering, passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens goed te beschermen.

Er wordt melding gedaan van een inbreuk op de beveiliging, als bedoeld in artikel 33 van de AVG, indien deze inbreuk leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens.

Bij Infomedics is iedereen die bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken is, verplicht tot geheimhouding van de gegevens waarvan hij of zij kennis neemt en tot vertrouwelijke behandeling van die gegevens bij zijn of haar taakuitoefening. Deze geheimhouding is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst die Infomedics met medewerkers aangaat. Daarnaast moeten alle nieuwe medewerkers van Infomedics een Verklaring omtrent het Gedrag (VoG) kunnen overleggen. Voorts vindt verstrekking van persoonsgegevens alleen plaats via beveiligde verbindingen.

Rechten van betrokkenen

De betrokkene heeft altijd, maar wel met redelijke tussenpozen, recht op inzage in zijn of haar persoonsgegevens. De betrokkene heeft bovendien het recht om verwijdering, verbetering, aanvulling of afscherming te verzoeken. Daarnaast heeft een betrokkene het recht zelf te kunnen beschikken over de van hem of haar verwerkte gegevens op basis van het beginsel van  gegevensoverdraagbaarheid (Dataportabiliteit). De in het kader van de gegevensoverdraagbaarheid te verstrekken persoonsgegevens worden in een vorm beschikbaar gesteld die het voor betrokkenen makkelijk maakt hun gegevens te hergebruiken en/of door derden te laten bewerken aan wie die persoonsgegevens door Infomedics desgewenst rechtstreeks beschikbaar worden gemaakt. Aan dergelijke verzoeken zal in opdracht van haar klanten worden voldaan in het geval die aan de wettelijke eisen van artikel 12 van de AVG voldoen. De betrokkene kan een verzoek daartoe richten aan Infomedics (het adres vindt u hieronder). Om uw identiteit vast te stellen, vragen wij u (i) of bij ons langs te komen met uw paspoort of identiteitskaart, of (ii) uw verzoek te voorzien van een deugdelijke kopie van uw paspoort of identiteitskaart. Voegt u een kopie van uw paspoort of identiteitskaart bij? Dan vragen wij u op de kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort of identiteitskaart), paspoortnummer of identiteitskaartnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Als u dat niet doet, zal Infomedics dat voor u doen. Infomedics kan een vergoeding berekenen voor het uitvoering geven aan uw verzoek, conform het Besluit Kostenvergoeding Rechten Betrokkenen van de AVG.

Cookies

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verklaart op haar website dat zij gecertificeerd is conform het tussen de EU en de USA vastgestelde Privacy Shield (https://www.google.com/policies/privacy/frameworks/).

Klachten en bezwaar
Bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Infomedics, kunt u schriftelijk contact opnemen met Infomedics via het volgende postadres: Infomedics, t.a.v. Klachtencoördinator, Postbus 60108, 1320 AC Almere.

Indien u van mening bent dat Infomedics niet correct is omgegaan met uw persoonsgegevens en u er zelf met Infomedics niet bent uitgekomen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht kunt indienen.

Melding

Infomedics heeft de gegevensverwerking waarop dit privacystatement onder meer betrekking heeft, gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag waar de melding is geregistreerd onder nummer 1588950.

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)

Infomedics heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld. Zijn contactgegevens treft u hieronder aan. 

Naam: Dhr. D. Wessels Boer
Adres: P.J. Oudweg 4
1314 CH  Almere
Telefoon: 036 54 72 299
E–mailadres: security@infomedics.nl

Het Privacystatement van Pien Support kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele Privacystatement vindt u altijd op infomedics.nl/pien. 

Privacystatement Pien Support, versie 062019