Algemene Voorwaarden Pien Support B.V.

1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten over levering van diensten of producten door Pien Support B.V. Afwijkingen of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien deze door Pien Support B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden betekent:

 • Pien: de door Pien Support B.V. geëxploiteerde online database en applicatie voor het berekenen van de netto eigen bijdrage van een mondzorgbehandeling;
 • Gebruiker: een natuurlijke- of rechtspersoon die een gebruikersovereenkomst met Pien Support B.V. heeft gesloten;
 • Bevoegd mondzorgverlener:  een mondzorgverlener opgenomen in het BIG register;
 • Behandelrelatie: een relatie als bedoeld in Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst;
 • Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen de Gebruiker en Pien Support B.V. op grond waarvan de Gebruiker tegen vergoeding en onder de in deze Algemene Voorwaarden genoemde voorwaarden toegang heeft tot en gebruik mag maken van de Pien Database en applicatie of een gedeelte daarvan.

3. Gebruikers-overeenkomst

3.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op of in verband met de Pien database en applicatie en daarbij behorende software komen toe aan Pien Support B.V.  en/of haar licentiegevers.

3.2. Pien Support B.V. verleent aan de Gebruiker tijdens de duur van de Gebruikersovereenkomst het niet-overdraagbare recht om de Pien database en applicatie of een gedeelte daarvan te gebruiken. Dit gebruiksrecht van de Gebruiker omvat enkel en alleen het normale gebruik van de Pien database en applicatie binnen de technische mogelijkheden die Pien Support B.V. daarvoor biedt.

De Pien database en applicatie mag uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van eigen bedrijfs- of beroepsactiviteiten van Gebruiker, maar nooit zodanig dat dit leidt of kan leiden tot enige vorm van - al of niet commerciële - exploitatie van de Pien database en applicatie of enig gedeelte daarvan door Gebruiker of een derde.

Het is Gebruiker niet toegestaan de Pien database en applicatie of licentie- of gebruiksrechten daarvoor of (andere) rechten die volgen uit de Gebruikersovereenkomst, in welke vorm dan ook, te verstrekken of over te dragen of op welke wijze dan ook ter beschikking te stellen aan enige derde of (direct of indirect) in te brengen in enig samenwerkingsverband, tenzij Pien Support B.V. daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

3.3. De Pien database en applicatie mag alleen worden gebruikt door een bevoegde mondzorgverlener of onder directe verantwoordelijkheid van een bevoegd mondzorgverlener.

3.4. De Pien database en applicatie mag alleen worden gebruikt indien er een behandelrelatie bestaat tussen de gebruiker en de mondzorgconsument t.b.v. wie een berekening wordt gemaakt.

3.5. Indien in de Gebruikersovereenkomst een afdeling of onderdeel van het bedrijf van Gebruiker wordt genoemd, is het gebruiksrecht van de Gebruiker beperkt tot die afdeling of dat onderdeel.

3.6. Het gebruiksrecht wordt verleend onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling door de Gebruiker van de overeengekomen vergoedingen.

3.7. Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om:

 1. Wijzigingen in de Pien database en applicatie te maken of een poging daartoe te doen;
 2. Technische hulpmiddelen te gebruiken om gebruiksbeperkingen van de Pien database en applicatie of daarbij behorende software te omzeilen;
 3. T.a.v. de Pien database en applicatie enig ander gebruik te maken of enige andere handeling te verrichten dan uitdrukkelijk toegestaan in deze Algemene Voorwaarden.

3.8. Wanneer een Gebruiker de Pien database en applicatie op een andere wijze wil gebruiken dan omschreven in deze Algemene Voorwaarden, dan dient hij/zij daarvoor contact op te nemen met Pien Support B.V.

3.9. Indien de Pien database en applicatie zonder schriftelijke toestemming van Pien Support B.V.  is gebruikt buiten het kader van wat uitdrukkelijk is toegestaan in deze Algemene Voorwaarden dan kan Pien Support B.V. ervoor kiezen om te verlangen dat de Gebruiker de vergoeding betaalt die door Pien Support B.V. gewoonlijk voor zulk gebruik wordt berekend of om tegen zulk gebruik als wanprestatie en inbreuk op intellectuele eigendom op te treden en een beroep te doen op alle daaraan verbonden rechtsgevolgen inclusief volledige schadevergoeding.

4. Proefgebruik

4.1. Pien Support B.V. verleent aan de proefgebruiker het recht om gedurende één maand beperkt gebruik te maken van de Pien database en applicatie en zodoende de diensten van Pien Support B.V. uit te proberen. Het gebruiksrecht van de proefgebruiker omvat alleen het normale gebruik binnen de beperkte technische mogelijkheden die Pien Support B.V. daarvoor aan de betrokken proefgebruiker biedt. Dat betekent onder meer dat het aantal zoekresultaten per zoekopdracht in aantal is beperkt en het totale aantal zoekresultaten dat kan worden verkregen tijdens het proefabonnement kan zijn beperkt.

4.2. Indien de proefgebruiker de Pien database en applicatie zonder schriftelijke toestemming van Pien Support B.V. gebruikt in strijd met de beperkingen van het proefgebruik (zoals onder meer omschreven in artikel 4.1) is het bepaalde in art. 3.7 van toepassing.

4.3. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn, met uitzondering van artikel 3.2, ook van toepassing op de proefgebruiker, met dien verstande dat waar “Gebruiker” staat, “proefgebruiker” moet worden gelezen.

5. Duur, Beëindiging en opschorting

5.1. Een Gebruikersovereenkomst heeft een duur van één jaar, tenzij schriftelijk een andere duur is overeengekomen.

5.2. Aan het einde van een contractperiode wordt de Gebruikersovereenkomst steeds automatisch verlengd met één jaar, tenzij deze door één van partijen is opgezegd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden uiterlijk één maand voor het einde van een lopende contractperiode.

5.3. Pien Support B.V. mag de Gebruikersovereenkomst op ieder moment met onmiddellijke ingang en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn, beëindigen, indien de Gebruiker de Pien database en applicatie in strijd met artikel 3 (heeft) gebruikt. Pien Support B.V. mag haar dienstverlening (waaronder het bieden van toegang tot de Pien database en applicatie) op ieder moment opschorten wanneer zij vermoedt dat de Gebruiker de Pien database en applicatie heeft gebruikt in strijd met artikel 3 of anderszins oneigenlijk gebruik maakt van de diensten of producten van Pien Support B.V.

6. Betaling

6.1. De Gebruiker dient de in de Gebruikersovereenkomst genoemde jaarlijkse licentiekosten en eventueel andere vergoedingen vooraf aan Pien Support B.V. te betalen.

6.2. Licentiekosten en eventuele andere vergoedingen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3. Indien de Gebruiker verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is de Gebruiker (zonder dat aanmaning of ingebrekestelling nodig is) over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Wanneer betaling uitblijft, kan Pien Support B.V. de vordering uit handen geven. In dat geval is de Gebruiker naast het dan verschuldigde bedrag gehouden tot vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

6.4. Pien Support B.V. mag de tarieven en/of andere vergoedingen aanpassen. Een nieuw tarief zal ingaan op het moment dat de Gebruiksovereenkomst automatisch wordt verlengd, tenzij deze wordt opgezegd (zoals omschreven in artikel 5.2).

6.5. Indien een verhoging van een tarief of andere vergoeding meer dan 5% bedraagt, zal Pien Support B.V. de Gebruiker daarover tijdig informeren, zodat de Gebruiker desgewenst nog kan opzeggen voordat de verhoging ingaat. Als de opzegtermijn al is verlopen wanneer Pien Support B.V. de Gebruiker informeert over een verhoging van meer dan 5% (en de verhoging dus binnen de opzegtermijn ingaat), is de Gebruiker gerechtigd de overeenkomst binnen twee maanden nadat hij/zij is geïnformeerd op te zeggen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden. De vergoeding die de Gebruiker in dit geval verschuldigd is, zal op basis van het oude tarief worden berekend.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Pien Support B.V. probeert er te allen tijde voor te zorgen dat de gegevens in de Pien database en applicatie correct en up-to-date zijn en streeft naar een goede beschikbaarheid van de Pien database en applicatie en de daarin opgeslagen informatie.

7.2. Pien Support B.V. is wat betreft de inhoud van de database afhankelijk van de publieke beschrijving van de verzekeringsproducten door de verzekeraars en kan om die reden dus nooit aansprakelijk zijn in verband met de inhoud van de Pien database.

7.3. Pien Support B.V. is niet aansprakelijk voor:

 • de inhoudelijke juistheid, volledigheid en tijdigheid van de inhoud van de Pien database en applicatie;
 • de mondzorginhoudelijke juistheid van de voorgestelde behandeling;
 • de toepassing van declaratie c.q. vergoeding begrenzingen die samen hangen met de voorgestelde behandeling eventueel in relatie tot eerder uitgevoerde c.q. gedeclareerde behandelingen;
 • eventuele schade die kan ontstaan gedurende of volgend op gebruik van de in de Pien database en applicatie gepresenteerde informatie;
 • eventuele schade die kan ontstaan door het (tijdelijk) niet (goed) beschikbaar of up-to-date zijn van de Pien database en applicatie.

7.4. Aan de door Pien getoonde berekening kan geen enkel recht worden ontleend.

7.5. Indien Pien Support B.V. ondanks artikel 7.1, 7.2, 7.3 en 7.4 toch aansprakelijk zou zijn in verband met een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, dan is die aansprakelijkheid bovendien beperkt tot de totale licentiekosten of andersoortige vergoeding die de wederpartij in verband daarmee aan Pien Support B.V. betaald heeft gedurende het jaar voorafgaande aan de claim evenwel tot een maximum van € 2500,-.

8. Wijziging

8.1. Pien Support B.V. zal de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De Algemene Voorwaarden bevatten daarom altijd een versiedatum. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is te vinden op de website van Pien Support B.V.

8.2. Op iedere overeenkomst is de versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing die bij het aangaan van die overeenkomst de meest recente versie was. Indien een overeenkomst op grond van artikel 5.2 wordt verlengd nadat deze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd, is vanaf het moment van de verlenging de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing.

8.3. Pien Support B.V. behoudt zich het recht voor om te allen tijde de Pien database, de bijbehorende software, de functionaliteit daarvan, haar website of anderszins haar producten of diensten inhoudelijk of in technisch opzicht te wijzigen.

9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1. Op de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

9.2. Alle geschillen, van welke aard dan ook, die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst of naar aanleiding van of in verband met nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, tussen partijen ontstaan zullen met uitsluiting van iedere andere Rechter ter beslissing worden onderworpen aan de bevoegde Rechter, waaronder begrepen de President van de Rechtbank in kort geding, in de vestigingsplaats van Pien Support B.V. die zich in casu van deze Algemene Voorwaarden heeft bediend, danwel aan de rechter in de woonplaats van afnemer zulks ter uitsluitende keuze van de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.