Wat zijn de betalingsvoorwaarden?

Home / Wat zijn de betalingsvoorwaarden?

Uw zorgaanbieder heeft ons opdracht gegeven om onder zijn of haar uitsluitende verantwoordelijkheid de facturering en incasso te verzorgen voor zijn of haar diensten of behandelingen. Wij nemen dit werk uit handen van uw zorgaanbieder opdat uw zorgaanbieder meer tijd en aandacht voor u heeft. Als onderdeel van dat proces nemen wij de vordering die uw zorgaanbieder op u heeft vanwege diensten of behandelingen over. U ontvangt van ons de rekening voor de verleende dienst of het product en u dient aan Infomedics te betalen. Om die reden kunt u slechts uitsluitend aan Infomedics betalen.                             

Uiteraard heeft uw zorgaanbieder aan ons de nodige verplichtingen opgelegd waar het gaat om vertrouwelijke behandeling van (persoons)gegevens. De inrichting van het proces is volledig in overeenstemming met wet- en regelgeving, ook waar het gaat om uw privacy. Conform de instructies van uw zorgaanbieder hanteert Infomedics de onderstaande betalingsvoorwaarden jegens u. Deze voorwaarden verklaart Infomedics mede namens uw zorgaanbieder van toepassing voor alle diensten of behandelingen die u van uw zorgaanbieder afneemt.

  • Indien mogelijk mag Infomedics de rekening, of een deel van de rekening, rechtstreeks incasseren bij uw zorgverzekeraar.
  • De rekening dient altijd voor de vermelde vervaldatum volledig door u aan Infomedics te worden voldaan.
  • Indien de rekening niet voor de vervaldatum is betaald op de bankrekening zoals op de rekening is vermeld, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. U ontvangt een herinneringsbrief waarin wij u vragen de rekening alsnog binnen 15 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd, te voldoen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengen wij rente en kosten in rekening.
  • De rente en kosten die verband houden met het innen van de rekening, dienen door u voldaan te worden.
  • Infomedics heeft het recht om betalingen eerst in mindering te brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het factuurbedrag.
  • De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door een klacht over de rekening of het opzeggen van de overeenkomst tussen u en uw zorgaanbieder.
  • Mocht een bepaling van deze betalingsvoorwaarden niet van toepassing zijn, dan blijven de overige bepalingen van kracht.
  • Geschillen ter zake de betaling van enige uit de behandeling voortvloeiende vergoeding, zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement van de Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland, tenzij u binnen een maand na inroeping van dit beding schriftelijk aangeeft te kiezen voor behandeling door de volgens de wet bevoegde rechter, in welk geval die rechter bij uitsluiting bevoegd zal zijn. Het arbitragereglement kan bij ons worden opgevraagd en is gepubliceerd op de website www.arbitragerechtspraak.nl
    Zolang het geschil niet aanhangig is gemaakt bij de Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland staat het ieder der partijen vrij zich te wenden tot de burgerlijke rechter.
Delen Volg ons online