Betaalvoorwaarden

In opdracht van uw zorgaanbieder versturen en incasseren wij rekeningen voor de zorg die u heeft ontvangen.

  • Uw zorgaanbieder bepaalt of wij de rekening eerst mogen declareren bij uw zorgverzekeraar. Als uw zorgverzekeraar de rekening niet (volledig) vergoedt, dan sturen wij u een rekening.
  • Een vergoeding van de zorgverzekeraar staat altijd op de rekening. Als wij uw rekening niet eerst bij uw zorgverzekeraar hebben gedeclareerd, sturen we u een rekening voor het hele bedrag.
  • Uw zorgaanbieder bepaalt ook of wij de rekening op papier of beveiligd per e-mail naar u sturen. U kunt bij uw zorgaanbieder aangeven wat uw voorkeur heeft.
  • De betaaltermijn voor de rekening is 30 dagen. Als u de rekening niet voor deze vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. 
  • Het kan natuurlijk gebeuren dat u vergeten bent de rekening binnen 30 dagen te betalen. Geen probleem. U ontvangt van ons een eerste herinnering. Deze herinnering noemen wij ook wel een WIK-brief, omdat de brief is opgesteld in overeenstemming met artikel 6:96 lid 6 BW.  In deze brief vragen wij u om de rekening te betalen binnen 15 dagen na ontvangst. Wij leggen u dan ook uit dat als wij de betaling niet binnen deze termijn hebben ontvangen, u vanaf dat moment wettelijke rente (op grond van art. 6:119 BW) en buitengerechtelijke incassokosten (op grond van art. 6:96 lid 2 sub c BW) aan ons verschuldigd bent. 
  • Betaalt u de rekening niet nadat de betaaltermijn van de eerste herinnering is verstreken, dan ontvangt u van ons een tweede herinnering met een betaaltermijn van 10 dagen. U dient binnen deze betaaltermijn het openstaande bedrag van uw rekening,  de wettelijke rente over het openstaande bedrag en de buitengerechtelijke incassokosten te betalen. 
  • De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (de zogenaamde BIK-staffel). Deze kosten zijn afhankelijk van de hoogte van het openstaande bedrag van uw rekening. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal 15% van het openstaande bedrag van de rekening met een minimum van € 40,00. De BIK-staffel kunt u raadplegen via www.wetten.nl onder "Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten". De wettelijke rente wordt (half)jaarlijks vastgesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur en wordt gepubliceerd in het Staatsblad. De hoogte van de actuele wettelijke rente kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.
  • Betaalt u uw rekening maar gedeeltelijk? Dan mogen wij op grond van artikel 6:44 BW uw betaling eerst in mindering brengen op de buitengerechtelijke incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte wettelijke rente en tenslotte op het oorspronkelijke openstaande bedrag van uw rekening. 
  • Betaalt u uw rekening niet (volledig) nadat de betaaltermijn uit de tweede aanmaning is verstreken? Dan neemt het Centraal Medisch Incassobureau (CMIB) de inning van de rekening, de buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente van ons over. Mocht u niet volledig betalen aan het CMIB, dan wordt door Infomedics een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld. De gerechtsdeurwaarder start een procedure bij de rechter.